Jahra

Jalib Ash Shuyukh

Kuveyt

Salmiya (as Salimiyah)